HONDA Ô TÔ QUẢNG NAM SẼ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM VÀO THÁNG 12/2018